Proměna zchátralého statku v centrum života

Proměna zchátralého statku v centrum života

Sestry karmelitky pořádají sbírku na portálu Donio

Odkaz na sbírku.


Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2021

Neděle 28. března 10:00 mše sv. Květná neděle
Pondělí 29. března
Úterý 30. března
Středa 31. března
Čtvrtek 1. dubna 17:30 mše sv. na památku Večeře Páně Zelený čtvrtek
Pátek 2. dubna 15:00 památka umučení Páně Velký pátek
Sobota 3. dubna 19:00 Velikonoční vigilie Bílá sobota
Neděle 4. dubna 10:00 mše sv. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Sobota 5. dubna Pondělí velikonoční

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2020

Neděle 20. prosince 10:00 mše sv. 4. neděle adventní
Pondělí 21. prosince
Úterý 22. prosince
Středa 23. prosince
Čtvrtek 24. prosince 24:00 půlnoční mše sv. Štědrý den
Pátek 25. prosince 10:00 mše sv. Slavnost Narození Páně
Sobota 26. prosince Svátek sv. Štěpána
Neděle 27. prosince 10:00 mše sv. Svátek Svaté rodiny
Pondělí 28. prosince sv. Mláďátek
Úterý 29. prosince
Středa 30. prosince
Čtvrtek 31. prosince sv. Silvestra
Pátek 1. ledna 10:00 mše sv. Slavnost Panny Marie
Sobota 2. ledna
Neděle 3. ledna 10:00 mše sv. 2. neděle po Narození Páně
Pondělí 4. ledna
Úterý 5. ledna
Středa 6. ledna 16:00 mše sv. Zjevení Páně
Čtvrtek 7. ledna
Pátek 8. ledna
Sobota 9. ledna
Neděle 10. ledna 10:00 mše sv. Křtu Páně

Pastýřský okružní dopis litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta

Litoměřice, 29. března 2020

PASTÝŘSKÝ OKRUŽNÍ DOPIS
všem bratřím a sestrám, žijícím na území Litoměřické diecéze

Drazí moji diecézáni,
bratři a sestry v Kristu,

všechny Vás zdravím v nelehké a mimořádné době, kdy se dosud nebezpečně šíří zákeřný virus a zasahuje do našich měst, obcí, farností i rodin. Křesťan, spoléhající na Ježíše Krista Spasitele, může v současné situaci sice s rozechvělým, ale přece jen oddaným srdcem, vypozorovat příležitost k zocelení své víry v Boha. S ujištěním modliteb za všechny nemocné, umírající, za všechny jejich statečné zachránce (je jich tolik v různých profesích!), za ty, kteří s kompetentní autoritou rozhodují o naléhavých opatřeních pro zabezpečení našich životů, Vám sděluji, že v mých modlitbách jste i Vy, zdraví a silní, podporující své rodiny ve svém stáří, i Vy, pečující o své rodiny a zdárný chod svých domácností, i Vy, děti a mládeži, a velmi si přeji, abychom společně ruku v ruce v nynějším náročném čase obstáli se ctí vydáváním svědectví o Ježíši.

Protože se blíží velikonoční svátky, tradičně spojované s přijetím svátostí, rád bych Vás seznámil s některými pastoračními pokyny, které jsem zaslal duchovním správcům ve farnostech naší diecéze. Předně Vám předkládám informaci o liturgických tajemstvích velikonočního tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) i Hodu Božího velikonočního. Budou se slavit v jednom z farních kostelů celého farního obvodu, žel neveřejně, bez fyzické účasti lidu. Duchovní správci se však postarají o to, aby každý z Vás byl informován o začátcích těchto neveřejných bohoslužeb, aby se k nim ve svém domově mohl na dálku přidat v modlitbě. V tomto mohou být užitečné technické prostředky, umožňující přímý přenos, v některých farnostech již v této době využívaných. Přímé televizní i rozhlasové přenosy velikonočních obřadů a bohoslužeb z Vatikánu, nebo z jednotlivých míst naší republiky, budou jistě zajišťovány prostřednictvím TV Noe, Radia Proglas i ČT. Velmi bych si přál, aby ve dnech velikonočního tridua byly kostely otevřené, při zabezpečení všech hygienických a dezinfekčních opatření, proto, aby každému člověku byla dána příležitost se v modlitbě usebrat a promluvit s Pánem Bohem. S tím však souvisí i Vaše ochota vypomoci se zajištěním dozoru posvátného chrámového prostoru. Prosím, je-li to kde možné, zapojte se do této „strážní“ služby.

Je zřejmé, že letošní zpovědní praxe, především vždy v závěru svatopostní doby a kolem Velikonoc každoročně nabízená a hojně využívaná, bude s ohledem na karanténní opatření upravena. Jistě je velkou starostí našich kněží-zpovědníků, aby Vám zprostředkovali Boží milosrdenství, odpuštění hříchů ve svátosti smíření, ve svaté zpovědi. V této mimořádné době musíme počítat s mimořádnými okolnostmi a využít všechny dostupné možnosti, které se nám nabízejí. Je třeba vždy zvážit riziko možné nákazy, které na sebe bere jak kajícník, tak i zpovědník. Všem Vám připomínám to, co jsem připomenul i svým kněžím, že k nemožnostem nemůže být nikdo nucen, a i zpovědník se má s pastýřskou obezřetností varovat hazardu se zdravím Vaším i svým. Zachovávejme hygienické normy stanovené kompetentní autoritou a mějme na paměti, že Bůh odpouští opravdovému kajícníkovi, při nemožnosti přijetí svátosti, i mimosvátostně, vzbuzením dokonalé lítosti a v budoucnosti, až pomine ona nemožnost, se vyzpovídat řádným způsobem. 

Kněžím-zpovědníkům jsem dal tato doporučení:

1/ Poskytnout příležitost ke sv. zpovědi v kostele za předpokladu, že se opustí jak zpovědnice, tak i zpovědní místnosti (kde hrozí nebezpečí blízkého kontaktu) a zpovídá se v prostoru kostela tak, že jednotliví kajícníci čekají před kostelem a dovnitř vchází vždy jen jednotlivec. Samotná zpověď se vykoná s odstupem minimálně 2 metrů mezi kajícníkem a zpovědníkem (ústenky mají nasazeny oba dva). Musí se dbát, aby části kostela, kterých se lidé dotýkají, jako jsou kliky, madla dveří aj. byly průběžně a dostatečně dezinfikovány. Je důležité, aby farníci byli informováni dostupným způsobem, např. emailem, telefonicky, na webových stránkách farnosti, vyvěšením oznámení na dveře kostela apod., v kterých dnech a v jakém čase se bude zpovídat.  

2/ Poskytnout příležitost ke sv. zpovědi na faře za obdobných podmínek, jako v kostele. Tzn. kajícníci čekají před farou, vstupuje vždy jen jednotlivec, zachovává se odstup mezi kajícníkem a zpovědníkem minimálně 2 metry, ústenky mají oba. Opět je třeba, aby se informace o této možnosti získat svátost smíření dostala co nejširšímu okruhu farníků.

3/ Vyzpovídat především nemocné a věkem starší kajícníky v jejich domácnostech. Ve zvýšené míře platí dodržení hygienických opatření. O návštěvě kněze-zpovědníka by měli být informováni blízcí příbuzní nemocného s ubezpečením, že budou přísně zachována všechna pravidla zdravotní ochrany z obojí strany, včetně pečlivé dezinfekce nádobky se svatým olejem, stejně tak schránky na eucharistii před návštěvou nemocného a po ní.

Na závěr tohoto dopisu využívám této příležitosti, abych Vás informoval o dekretu, vydaném v minulých dnech ve Vatikánu Apoštolskou penitenciárií, o udílení mimořádných odpustků věřícím v situaci současné pandemie. V něm hlavní penitenciář kardinál Mauro Piacenza mezi jiným píše:

„Církvi, po příkladu jejího božského Učitele, ležela vždy na srdci pomoc nemocným. Jak ukázal svatý Jan Pavel II., lidské utrpení má dvojí význam: „Nadpřirozený, poněvadž tkví v Božím tajemství vykoupení světa; současně však plně lidský, neboť člověk v něm nachází sebe sama, své člověčenství, svou důstojnost, své poslání“ (apoštolský list Salvifici doloris 31).

Také papež František v minulých dnech prokazoval svou otcovskou blízkost a obnovoval výzvu k neustálé modlitbě za nemocné koronavirem.

Aby všichni ti, kdo trpí z důvodu nemoci Covid-19, mohli právě v tajemství tohoto trápení objevit „vlastní vykupující utrpení Kristovo“ (tamtéž 30), uděluje Apoštolská penitenciárie ex auctoritate Summi Pontificis [na základě autority papeže], s důvěrou ve slovo Krista Pána a při přijetí probíhající epidemie v duchu víry tak, aby se prožívala s vizí osobní konverze, dar odpustků při dodržování následujícího ustanovení.

Plnomocné odpustky se udělují věřícím postiženým koronavirem, umístěným z nařízení zdravotnických autorit do karantény v nemocnicích nebo ve svých příbytcích; podmínkou je, aby se v duchu odpoutanosti od jakéhokoli hříchu prostřednictvím sdělovacích prostředků duchovně zúčastnili slavení mše svaté, modlitby svatého růžence, pobožnosti křížové cesty či jiných obřadů, anebo se aspoň pomodlili Věřím v Boha, Otče náš a modlitbu k blahoslavené Panně Marii, obětovali tuto zkoušku v duchu víry v Boha a lásky k bratřím a měli vůli splnit obvyklé podmínky (svátostnou zpověď, přijetí eucharistie a modlitbu na úmysl Svatého otce) ihned, jakmile jim to bude možné.

Tentýž dar plnomocných odpustků obdrží za stejných podmínek zdravotničtí pracovníci, rodinní příslušníci a ti, kdo se po příkladu milosrdného samaritána vystavují riziku nákazy a podle slov božského Spasitele „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan 15,13) pomáhají nemocným, napadeným koronavirem.

Apoštolská penitenciárie taktéž ochotně za stejných podmínek uděluje plnomocné odpustky u příležitosti současné světové epidemie i těm věřícím, kteří obětují návštěvu Nejsvětější svátosti nebo eucharistickou adoraci nebo alespoň půlhodinovou četbu Písma svatého nebo modlitbu svatého růžence nebo křížové cesty nebo korunky Božího milosrdenství, aby vyprosili u Všemohoucího Boha ukončení epidemie, úlevu pro ty, kdo jí jsou postiženi, a věčnou spásu těm, které Pán povolal k sobě.

Církev se modlí za ty, kdo nemají možnost obdržet svátost pomazání nemocných a viatikum a v síle společenství svatých je všechny i každého z nich jednotlivě svěřuje do Božího milosrdenství a uděluje věřícímu na prahu smrti plnomocné odpustky s podmínkou, že je patřičně disponován a v průběhu života byl zvyklý modlit se nějaké modlitby (v tomto případě nahrazuje tři obvyklé podmínky církev). Pro získání takovýchto odpustků se doporučuje použít kříž s korpusem nebo prostý kříž (srov. Enchiridion indulgentiarum, n.12).

Blahoslavená Maria, vždy Panno, Matko Boží a Matko církve, Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů, naše Přímluvkyně, pomáhej trpícímu lidstvu, aby se zbavilo zla této pandemie a obdrželo každé dobro potřebné pro naši spásu a posvěcení… (apoštolský list Salvifici doloris).“

I já, drazí bratři a sestry, se na závěr tohoto pastýřského okružního dopisu obracím na Pannu Marii, Prostřednici všech milostí a Matku, aby uchránila každého člověka, své děti od nebezpečného koronaviru, ale i od mnohem nebezpečnějších virů, totiž virů zla.

Všemohoucí a milosrdný Bůh † Otec i † Syn i † Duch svatý ať sestoupí na Vás, Vaše rodiny, na naši diecézi a na všechny lidi, a zůstane s námi se všemi nyní i vždycky. Amen.

Duchovně s Vámi spojen s naléhavou prosbou, aby text tohoto dopisu byl rozšířen v celé litoměřické diecézi způsobem, který se Vám bude jevit jako nejvhodnější.

Váš

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

 

 

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2019

Neděle 22. prosince 10:00 mše sv. 4. neděle adventní
Pondělí 23. prosince
Úterý 24. prosince 24:00 půlnoční mše sv. Štědrý den
Středa 25. prosince 10:00 mše sv. Slavnost Narození Páně
Čtvrtek 26. prosince 10:00 mše sv. Svátek sv. Štěpána
Pátek 27. prosince
Sobota 28. prosince
Neděle 29. prosince 10:00 mše sv. Svátek Svaté rodiny
Pondělí 30. prosince
Úterý 31. prosince 16:00 mše sv. sv. Silvestra
Středa 1. ledna 10:00 mše sv. Slavnost Matky Boží Panny Marie
Čtvrtek 2. ledna
Pátek 3. ledna
Sobota 4. ledna
Neděle 5. ledna 10:00 mše sv.

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2018

Neděle 23. prosince 10:00 mše sv. 4. neděle adventní
Pondělí 24. prosince 24:00 půlnoční mše sv. Štědrý den
Úterý 25. prosince 10:00 mše sv. Slavnost Narození Páně
Středa 26. prosince 10:00 mše sv. Svátek sv. Štěpána
Čtvrtek 27. prosince
Pátek 28. prosince
Sobota 29. prosince
Neděle 30. prosince 10:00 mše sv. Svátek Svaté rodiny
Pondělí 31. prosince 16:00 mše sv. sv. Silvestra
Úterý 1. ledna 10:00 mše sv. Slavnost Matky Boží Panny Marie
Středa 2. ledna
Čtvrtek 3. ledna
Pátek 4. ledna
Sobota 5. ledna
Neděle 6. ledna 10:00 mše sv. Slavnost Zjevení Páně

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2018

Neděle 25. března 10:00 mše sv. Květná neděle
Pondělí 26. března
Úterý 27. března
Středa 28. března
Čtvrtek 29. března 17:30 mše sv. na památku Večeře Páně Zelený čtvrtek
Pátek 30. března 17:30 památka umučení Páně Velký pátek
Sobota 31. března 20:00 Velikonoční vigilie Bílá sobota
Neděle 1. dubna 10:00 mše sv. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Sobota 2. dubna Pondělí velikonoční

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2017

Neděle 24. prosince 24:00 půlnoční mše sv. Štědrý den
Pondělí 25. prosince 10:00 mše sv. Slavnost Narození Páně
Úterý 26. prosince 10:00 mše sv. Svátek sv. Štěpána
Středa 27. prosince
Čtvrtek 28. prosince
Pátek 29. prosince 16:00 mše sv.
Sobota 30. prosince
Neděle 31. prosince 10:00 mše sv. Svátek Svaté rodiny
Pondělí 1. ledna 10:00 mše sv. Slavnost Matky Boží Panny Marie
Úterý 2. ledna
Středa 3. ledna 16:00 mše sv.
Čtvrtek 4. ledna
Pátek 5. ledna 16:00 mše sv.
Sobota 6. ledna Slavnost Zjevení Páně
Neděle 7. ledna 10:00 mše sv. Svátek Křtu Páně

Zveme Vás na NOC KOSTELŮ, která letos proběhne 9.6.2017

Poprvé se do této populární akce zapojí i naše farnost.

19:00  19:45 Mše sv.
19:45  21:00 Prohlídka kostela s průvodcem
Prohlídka kostela s výkladem je možná v uvedeném časovém rozmezí. Ve 20:00 bude možné vystoupit na věž, k věžním hodinám, kde bude také komentovaný výklad. Upozorňujeme, že vstup do věže bude pouze na vlastní nebezpečí.
21:00  21:30 Koncert duchovní hudby
21:30  21:45 Meditace
Krátká animovaná meditace se zpěvy

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2017

Neděle 9. dubna 10:00 mše sv. Květná neděle
Pondělí 10. dubna
Úterý 11. dubna
Středa 12. dubna
Čtvrtek 13. dubna 17:30 mše sv. na památku Večeře Páně Zelený čtvrtek
Pátek 14. dubna 17:30 památka umučení Páně Velký pátek
Sobota 15. dubna 20:00 Velikonoční vigilie Bílá sobota
Neděle 16. dubna 10:00 mše sv. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Sobota 17. dubna 10:00 mše sv. Pondělí velikonoční

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2016

Sobota 24. prosince 24:00 půlnoční mše sv. Narození Páně
Neděle 25. prosince 10:00 mše sv. Boží Hod
Pondělí 26. prosince 10:00 mše sv. sv. Štěpána
Úterý 27. prosince 16:00 mše sv. sv. Jana Evangelisty
Středa 28. prosince
Čtvrtek 29. prosince
Pátek 30. prosince 16:00 mše sv.  sv. Rodiny
Sobota 31. prosince 15:00 děkovná pobožnost na konci občanského roku  sv. Silvestra, papeže
Neděle 1. ledna 10:00 mše sv. Slavnost Matky Boží Panny Marie
Pondělí 2. ledna
Úterý 3. ledna  16:00 mše sv.  sv. Jenovéfy
Středa 4. ledna
Čtvrtek 5. ledna
Pátek 6. ledna 16:00 mše sv.  Slavnost Zjevení Páně
Sobota 7. ledna
Neděle 8. ledna 10:00 mše sv. Svátek Křtu Páně

V týdnu od 30. října do 6.listopadu 2016 budou bohoslužby oproti pravidelnému programu následovně:

Neděle 30. října 10:00 mše sv. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Pondělí 31. října
Úterý 1. listopadu 17:30 mše sv.  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Středa 2. listopadu 15:00 ekumenická bohoslužba  Bohoslužba bude na hřbitově !!!
16:00 mše sv.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – v kostele
Čtvrtek 3. listopadu
Pátek 4. listopadu Sv. Karla Boromejského
Sobota 5. listopadu
Neděle 6. listopadu 10:00 mše sv. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

V úterý 27.9. a v pátek 30.9. 2016 nebudou večerní bohoslužby v 17:30.

Od 18.7. je zaveden pravidelný program bohoslužeb. Mše sv. v neděli v 10:00, v úterý a pátek v 17:30.

Od 1.7.2016 je do farnosti ustanoven nový duchovní správce P. Milan Matfiak.

První mši svatou bude sloužit v neděli 3.7.2016 od 10:00.

Pořad bohoslužeb od 3.7. do 17.7.2016

Neděle 3. července 10:00 mše sv. 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Pondělí 4. července sv. Prokopa
Úterý 5. července 18:00 mše sv.  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Středa 6. července
Čtvrtek 7. července
Pátek 8. července 18:00 mše sv.
Sobota 9. července
Neděle 10. července 10:00 mše sv. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Pondělí 11. července  Sv. Benedikta
Úterý 12. července 18:00 mše sv.
Středa 13. července
Čtvrtek 14. července
Pátek 15. července 18:00 mše sv.  Sv. Bonaventury
Sobota 16. července  Panny Marie Karmelské
Neděle 17. července 10:00 mše sv. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 Fotografie z bohoslužby 4.6.2016 v Bozkově, 20 let působení saletinů v ČR  naleznete zde.

Pořad bohoslužeb od 6.6. do 26.6. 2016

Neděle 12. června 10:00 mše sv. 11.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Pondělí 13. června sv. Antonína z Padovy
Úterý 14. června
Středa 15. června
Čtvrtek 16. června
Pátek 17. června 18:00 bohoslužba slova
Sobota 18. června
Neděle 19. června 10:00 bohoslužba slova 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Pondělí 20. června
Úterý 21. června 18:00 mše sv. Sv.Aloise Gonzagy
Středa 22. června
Čtvrtek 23. června
Pátek 24.. června 18:00 bohoslužba slova SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Sobota 25. června
Neděle 26. června 10:00 bohoslužba slova 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pozvánka na slavnostní bohoslužbu

na poděkování za 20 leté působení otců saletinů v naší diecézi

4. června si v Bozkově spolu s naším otcem biskupem Janem Baxantem připomeneme 20 leté působení otců saletinů v naší zemi a diecézi. Je to pro nás krásná příležitost jim poděkovat za jejich obětavou službu, zvláště když excurrendo několik let spravovali naši farnost. Pokud by se někdo z důvodu dopravy nemohl účastnit, hlaste se prosím po bohoslužbách – dopravu z Vysokého a zpět zajistíme.

Aktuální pořad bohoslužeb od 22. května do 5. června  2016

Neděle 22. května 10:00 mše sv., májová pobožnost SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Pondělí 23. května
Úterý 24. května
Středa 25. května
Čtvrtek 26. května SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (oslavíme v neděli)
Pátek 27. května 18:00 bohoslužba slova, májová pobožnost
Sobota 28. května Svátek sv. Matěje, apoštola
Neděle 29. května 10:00 mše sv. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Pondělí 30. května Památka sv. Zdislavy, patronky naší diecéze
Úterý 31. května 18:00 mše sv., májová pobožnost Svátek Navštívení Panny Marie
Středa 1. června Památka sv. Justina, mučedníka
Čtvrtek 2. června
Pátek 3. června 18:00 bohoslužba slova, první pátek, adorace SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Sobota 4. června 10:00 mše sv. s o. biskupem v Bozkově Památka Nejsvětějšího srdce Panny Marie
Neděle 5. června 10:00 mše sv. 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Aktuální pořad bohoslužeb od 8. května do 22. května  2016

Neděle 8. května 10:00 mše sv., májová pobožnost ze slavnosti NENEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Pondělí 9. května
Úterý 10. května
Středa 11. května
Čtvrtek 12. května
Pátek 13. května 18:00 bohoslužba slova, májová pobožnost
Sobota 14. května Svátek sv. Matěje, apoštola
Neděle 15. května 10:00 bohoslužba slova, májová pobožnost SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Pondělí 16. května Svátek sv. Jana Nepomuckého
Úterý 17. května 18:00 mše sv., májová pobožnost
Středa 18. května
Čtvrtek 19. května Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pátek 20. května 18:00 bohoslužba slova, májová pobožnost Památka sv. Klementa Marie Hoffbauera
Sobota 21. května
Neděle 22. května 10:00 mše sv., májová pobožnost SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE